Toimintaympäristö

Omaisuudenhoito ja rahastosijoittaminen kasvattavat suosiotaan.

Vuodesta 2011 lähtien Suomessa omaisuudenhoidossa olevat varat ovat lähes kaksinkertaistuneet ja sijoitusrahastojen pääomat ovat kasvaneet yli kaksinkertaisiksi. Kiinnostus erityisesti avoimia kiinteistörahastoja kohtaan on voimistunut merkittävästi viime vuosina. Viimeisen kahden vuoden aikana avointen kiinteistösijoitusrahastojen sijoitusten arvo on lähes kolminkertaistunut, pääosin nettomerkintöjen kautta. Toistaiseksi voimakkain kasvu ajoittui vuoteen 2016, jolloin rahastojen arvo kasvoi noin miljardi euroa. Eniten avoimiin kiinteistösijoitusrahastoihin ovat sijoittaneet kotitaloudet, joiden osuus oli Suomen Pankin tilastojen mukaan maaliskuun 2017 lopussa 45 %.

Omaisuudenhoidossa olevat varat Suomessa ja Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma 2009–6/2017

mrd. €

Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankki

Avointen kiinteistörahastojen pääoma ja kumulatiiviset  nettomerkinnät 2009–6/2017

mrd. €

Lähde: Suomen Pankki

Asunto- ja hoivarahastojen näkymät ovat suotuisat

Asuntojen vuokrat ovat nousseet viime vuosina merkittävästi, mikä osaltaan selittää kiinteistösijoittamisen suosion kasvua. Ikääntyneiden määrän kasvaessa myös hoitopaikkojen tarve lisääntyy. Tehostettu palveluasuminen on kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti, ja se on korvannut muun muassa vanhainkotiasumista ja terveyskeskusten pitkäaikaishoitoa. Titanium Hoivakiinteistön suurin ja nopeimmin kasvava alue on juuri tehostettuun palveluasumiseen suunnatut kiinteistöt.

Vuokrien, kuluttajahintaindeksin sekä vanhojen osakeasuntojen hintaindeksin kehitys, 2010 = 100

Lähde: Tilastokeskus

Ikääntyneiden palveluiden rakenne (75 vuotta täyttäneet), lukumäärä

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2016

Titaniumin vahvuudet ja asema markkinoilla

Titaniumilla on vahva asema voimakkaasti kilpaillulla toimialalla, jonka odotetaan edelleen konsolidoituvan. Uusien yritysten tulon markkinoille odotetaan vaikeutuvan muun muassa yhä kiristyvän finanssialan sääntely-ympäristön johdosta.

Titaniumin vakaalle kasvulle ja hyvälle kannattavuudelle löytyy useita syitä:

  • Titaniumille on pitkän kokemuksen myötä kertynyt syvällistä ymmärrystä markkinoista ja toiminta keskitetään sinne, missä kasvunäkymät ovat kiinnostavat.
  • Voimakas pyrkimys asiakaslähtöisyyteen ja kestävät asiakassuhteet auttavat yhtiötä suunnittelemaan, toteuttamaan ja kohdistamaan palvelunsa kilpailukykyisesti.
  • Yhtiö on onnistunut luomaan toimintamalleja, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan kohdehankinnan, mikä lisää merkittävästi rahastojen tuottopotentiaalia.
  • Titanium on muodostanut laajan yhteistyökumppaneiden verkoston, joka mahdollistaa liiketoiminnan tehokkuuden ja joustavuuden.

Taulukko perustuu Finanssivalvonnan julkaisemiin lukuihin. Kuvassa on esitetty vuosina 2015 ja 2016 toiminnassa olleet suomalaiset rahastoyhtiöt ja toimiluvalliset vaihtoehtorahastojen hoitajat. Kuvasta puuttuu yksi toimija, jonka rahastoyhtiötoiminnan tuotot kasvoivat 5 484 % vuonna 2016 liikevoittomarginaalin ollessa -43 %.