Hallinnointi

Osakeyhtiölain ja Titaniumin yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.

Yhtiö noudattaa hallintonsa järjestämisessä Osakeyhtiölakia, First Northin Sääntöjä ja yhtiöjärjestystään. Yhtiö noudattaa pääosin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2015 julkaisemaa listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) suositusta.

Yhtiö noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsausten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen kirjapitolakiin ja -asetukseen sekä kirjanpitolautakunnan ohjeisiin ja lausuntoihin, sekä First North Finland -markkinapaikkaa koskevia Sääntöjä.