Titaniumin harjoittama rahasto- ja omaisuudenhoitotoiminta on Suomessa luvanvaraista ja Finanssivalvonnan tarkoin valvomaa liiketoimintaa. Yhtiön liiketoimintaa koskevan sääntelyn mukaan yhtiöllä on oltava toimintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.

Titaniumin ylin johto vastaa sisäisen valvonnan tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta toteuttamisesta sekä asianmukaisen ja tehokkaan riskienhallinnan järjestämisestä. Riskienhallinnassa tulee ottaa huomioon kaikki yhtiön liiketoiminnot ja tunnistaa niihin liittyvät olennaiset riskit. Hallitus vastaa myös riskienhallinnan sisäisten menettelytapaohjeiden, kuten periaatteiden olemassaolosta ja hyväksymisestä toimintaohjeiksi.

Compliance-toiminnon tehtävänä on varmistaa lainsäädännön, viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten sekä yhtiön omien sisäisten ohjeiden noudattaminen kaikessa yhtiön toiminnassa. Tähän liittyen Compliance Officer huolehtii siitä, että Titaniumin riskienhallinnalliset järjestelyt ovat kulloinkin voimassaolevan sääntelyn mukaisia, ja että riskienhallinnan tehtävät tulevat yhtiössä riittävän tehokkaasti hoidetuksi. Compliance-toiminto laatii vähintään vuosittain kattavan selvityksen riskienhallinnan toiminnasta ja tehdyistä havainnoista. Selvityksessä mainitaan erityisesti mahdollisten puutteiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on asetettujen tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä Yhtiön operatiivista toimintaa ja hallinnon järjestämistä kiinteästi sääntelevien toimialasäännösten ja määräysten mukaista sekä yleisesti ottaen lainmukaista. Sisäinen tarkastus tuottaa tarkastustoiminnan kautta Titaniumin ylimmälle johdolle päätöksenteossa ja valvonnassa tarvittavaa tietoa sekä pyrkii ennaltaehkäisemään säännösten vastaista toimintaa, virheitä sekä väärinkäytöksiä. Sisäinen tarkastus antaa toiminnastaan yhtiön hallitukselle tarkastusraportteja sekä vähintään vuosittain selvityksen toiminnastaan.

Yhtiö raportoi merkittävimmistä riskeistä tilinpäätöksissään ja puolivuosikatsauksissaan. Titaniumin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä on esitetty First North -listautumisen yhteydessä 21.9.2017 julkaistussa esitteessä.

Compliance-toiminto

Compliance-toiminnon tehtävänä on varmistaa lainsäädännön, viranomaisten antamien ohjeiden ja määräysten, markkinoiden itsesääntelyn sekä Yhtiön kulloinkin voimassa olevien omien sisäisten periaatteiden ja ohjeiden noudattaminen kaikessa Yhtiön toiminnassa. Tätä tehtävää toteuttaessaan Compliance Officer muun muassa pitää Yhtiön johdon tietoisena Yhtiön toimintaa sääntelevissä säännöksissä tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista Yhtiön toimintaan, kouluttaa henkilökuntaa sääntelyssä tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista Yhtiön sisäisiin ohjeisiin, neuvoo Yhtiön henkilökuntaa heidän työsään sääntelyä koskevien ohjeiden noudattamisen soveltamisessa sekä suorittaa säännösten noudattamista valvovia tarkastuksia. Compliance-toiminto raportoi yhtiön hallitukselle vähintään vuosittain kattavan yhteenvedon toiminnastaan ja Yhtiössä tehdyistä havainnoista Yhtiön kaikkien liiketoimintojen osalta.