Palkitseminen

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajalle ja niille hallituksen varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole Titanium-konsernin palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa (hallituksen puheenjohtaja) ja 1 000 euroa (hallituksen varsinainen jäsen) kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Titanium Oyj:n (”Titanium” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt 10.7.2018 optio-ohjelmasta. Päätös perustuu yhtiön osakkeenomistajien 23.8.2017 antamaan valtuutukseen optio-oikeuksin antamisesta sekä hallituksen 23.8.2017 päättämiin alustaviin suuntaviivoihin optio-ohjelman perustamisesta yhtiön First North -listautumisen jälkeen henkilöstön kannustinohjelman toteuttamiseksi. 

Yhtiön hallitus päätti 23.8.2017 käyttää valtuutusta osittain yhtiön listautumisen jälkeen yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöiden ja yhtiön Back Office -toiminnon tuottavan alihankkijan työntekijöiden sitouttamiseksi ja kannustamiseksi seuraavasti:

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin ja/tai sen yhteistyökumppanin palveluksessa olevien henkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä enintään 57 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 57 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2018A. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 10.10.2019—8.10.2021. 

Yhtiön hallituksen 23.8.2017 tekemän päätöksen mukaisesti optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 6,15 euroa osakkeelta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 57 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat tiedotteen päivämäärällä yhteensä enintään 0,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Titaniumin perustajaosakkaat Tommi Santanen, Henri Prittinen ja Petri Kärkkäinen eivät kuulu optio-ohjelman piiriin.

LIITE: Optio-oikeuksien 2018A ehdot