Palkitseminen

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajalle ja niille hallituksen varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole Titanium-konsernin palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa (hallituksen puheenjohtaja) ja 1 000 euroa (hallituksen varsinainen jäsen) kultakin hallituksen kokoukselta, johon he osallistuvat.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 23.8.2017 hallituksen päättämään Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Yhtiön hallitus on päättänyt 23.8.2017 käyttää valtuutusta osittain yhtiön listautumisen jälkeen yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöiden ja yhtiön Back Office -toiminnon myös tuona ajankohtana tuottavan alihankkijan työntekijöiden sitouttamiseksi ja kannustamiseksi seuraavasti:

(i) optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden enimmäismäärä vastaa arviolta noin 0,5–1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista listautumisannin jälkeen,

(ii) (optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on listautumisannin merkintähinta ja

(iii) optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa kahden (2) vuoden kuluttua optio-oikeuksien antamisista.

Yhtiössä työskentelevät perustajaosakkaat Tommi Santanen, Henri Prittinen ja Petri Kärkkäinen eivät kuulu optio-ohjelman piiriin.