Titaniumin hallitus hyväksyy ja vahvistaa yhtiön tiedonantopolitiikan.

Tavoitteet

Titaniumin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinaosapuolilla on käytössään olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön osakkeiden ja mahdollisten muiden yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusinstrumenttien arvon määrittämiseksi.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa jatkuvasti johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi käytettävissään oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä ja sen rahoitusinstrumenteista.

Periaatteet

Titanium noudattaa viestinnässään Euroopan unionin asetuksia ja muita soveltuvia säännöksiä ja ohjeita, Suomen lainsäädäntöä, Helsingin Pörssin North Growth Market Finland -markkinapaikkaa koskevia sääntöjä ja määräyksiä, Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta sekä ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita.

Titaniumin viestinnässä annetaan tosiasioihin perustuva ja johdonmukainen kuva muun muassa yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta tilasta. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti yhtiö julkistaa yhtiötiedotteella mahdollisimman pian sitä suoraan koskevan sisäpiiritiedon tai lykkää julkistamista MAR:n mukaisesti.

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja.

Taloudellisten tietojen julkistaminen ja hiljainen jakso

Titanium julkistaa puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen ennalta ilmoitetun vuotuisen aikataulun mukaisesti. Yhtiö noudattaa kolmen viikon hiljaista ajanjaksoa ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Hiljaisen jakson aikana Titaniumin johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai median edustajia eikä kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä.

Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuudennäkymät

Titaniumin hallitus määrittelee yhtiön taloudelliset tavoitteet. Yhtiö julkaisee muutokset aiemmin julkistettuihin taloudellisiin tavoitteisiin liittyen joko yhtiötiedotteella tai puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.
Titanium julkistaa tulevaisuudennäkymänsä tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen yhteydessä. Yhtiö ei julkista tulosennustetta.

Muut tiedotteet

Yhtiö julkistaa tavanomaisen liiketoimintansa puitteissa verkkosivuillaan tytäryhtiönsä hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksien arvon kunkin rahaston sääntöjen mukaisesti. Yhtiö voi julkistaa lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa liittyviä uutisia, joilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta osakkeen arvoon.

Tiedotteiden julkaiseminen

Kaikki yhtiö- ja lehdistötiedotteet julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.titanium.fi/sijoittajat. Yhtiön virallinen tiedotuskieli on suomi.