Titanium on toimintahistoriansa aikana siirtänyt liiketoiminnan painopisteen onnistuneesti korkotuotteisiin painottuvasta täyden valtakirjan omaisuudenhoidosta hoiva- ja asuntokiinteistöihin keskittyviin erikoissijoitusrahastoihin. Titaniumin ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminta on ollut kannattavaa tilikaudesta 2011 alkaen, ja yhtiön liikevaihto on kasvanut sen jälkeen jokaisella tilikaudella.

Positiivinen kehitys on perustunut merkittäviltä osin rahastoyhtiön palkkiotuottojen kasvuun, joka on seurausta sen hallinnoimien rahastojen pääomien voimakkaasta kasvusta ja onnistuneesta sijoitustoiminnasta. Palkkiotuottojen kasvua on lisännyt myös uusien rahastojen tuominen markkinoille.

*Titanium-konserni syntyi marraskuussa 2014, kun Titanium Rahastoyhtiö Oy siirtyi Titanium Holding Oy:n (nykyisen Titanium Oyj:n) omistukseen. Tilikausien 2012-2014 osalta kuvassa on esitetty Titanium Rahastoyhtiö Oy:n rahastoyhtiötoiminnan tuotot ja liikevoitto. Tilikaudesta 2015 alkaen kuvassa on esitetty Titanium-konsernin liikevaihto ja vertailukelpoisuuden vuoksi liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA). Liikevaihto- ja liikevoittoluvut sisältyvät yhtiöiden tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin. Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja on vaihtoehtoinen tilintarkastetuista tilinpäätöksistä johdettu tunnusluku, jonka laskennassa on oikaistu konsernirakenteen muodostumisesta syntyneen konserniliikearvon poistot.