Titanium Oyj:n tietosuojakäytäntö

Henkilötietoja käsitellään Titaniumissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja finanssialan erityissääntelyn mukaisesti. Käyttäessäsi Titaniumin palveluita, luotat tietosi käsiimme. Kun jaat kanssamme tietoja, pystymme palvelemaan sinua paremmin, esimerkiksi tarjoamalle sinulle sopivimpia tuotteita ja palveluita sekä auttamalla sinua asioidessasi kanssamme.

Titanium on laatinut seuraavien henkilötietoryhmien informoimiseksi alla olevat tietosuojaselosteet, jotka ovat myös ladattavissa omalle päätelaitteellesi. Tietosuojaselosteet sisältävät tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

 

Titanium-konserniin kuuluvat yhtiöt (jäljempänä “Titanium”):

 • Titanium Rahastoyhtiö Oy (Y-tunnus 2288804-7)
 • Titanium Life Oy (Y-tunnus 2731247-7)
  Osoite: Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki
  Puhelin: (09) 8866 4080
  Sähköposti: info@titanium.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Asiakkaan henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen perustuu finanssialan lakisääteisiin
velvollisuuksiin asiakassopimuksen tai rahastomerkinnän tekemisestä ja hallinnoimisesta.
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tunnistamiseksi ja tuntemiseksi, asiakas- ja
palvelusuhteen tekemiseksi ja hoitamiseksi, riskien hallitsemiseksi ja muiden lakiin ja
viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi sekä yhtiön tarjoamien
tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi.

 

Rekisteröidyt

 

Asiakasrekisteriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet Titaniumin asiakkaita tai sen
hallinnoimien rahastojen osuudenomistajia. Asiakasrekisteriin rekisteröidään myös henkilöt,
joilla on asiakassuhteeseen/osuudenomistajaan liittyvä osallisuus tai muu oikeus, kuten
edunsaajat tai valtuutetut.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakasrekisterin tiedot saadaan pääsääntöisestirekisteröidyltä itseltään tai tämän edustajalta
asiakkuuden perustamisen ja annettujen tietojen päivittämisen yhteydessä.
Tietoja kerätään myös ulkopuolisista lähteistä lain edellyttämällä tavalla. Titanium kerää
tietoja viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä, kuten kauppa-, yhdistys- ja
säätiörekisteristä ja valvontaviranomaisen rekisteristä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja voidaan luovuttaa Titanium-konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneille,
joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus kuin rekisterinpitäjää, sekä viranomaisille
näiden lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden perusteella. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa
ainoastaan rekisteröidyn suostumuksesta tai pyynnöstä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tietoja siirretään
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos lainsäädäntö tai
viranomaismääräykset niin velvoittavat.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Titanium noudattaa rekisterin suojauksessa tietojen salassapidosta ja suojauksesta olevaa
lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi Titanium toteuttaa
asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen
käsittelyn tietoturvan riittävän tason.
Henkilöstön pääsyä tietoihin rajoitetaan eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla. Tietoja
käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.
Sähköinen aineisto ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta verkosta
palomuuriratkaisuilla.

 

Säilytysaika

 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin laki ja säännökset velvoittavat. Tietoja säilytetään
koko asiakassuhteen ajan ja määräajan asiakassuhteen päättymisestä. Säilytysajoissa
noudatamme esimerkiksi seuraavia lakiin perustuvia määräaikoja:

 •  Tiedot asiakkaan lukuun suoritetuista liiketoimista ja asiakkaalle tarjotuista palveluista
  sekä asiakkaan soveltuvuusarviointia varten antamat tiedot säilytetään viiden vuoden
  ajan asiakassuhteen päättymisestä.
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi saadut asiakkaan
  tuntemistiedot säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöillä, joiden henkilötietoja olemme keränneet, on
oikeus saada tietää rekisteröityjen tietojensa sisällöstä ja käsittelystä. Lisäksi he voivat pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista, siirtoa järjestelmästä toiseen, käsittelyn rajoittamista,
poistamista tai vastustaa käsittelyä, siltä osin, kun tietojen käsittely perustuu suostumukseen,
eikä sille ole muuta perustetta. Titanium käsittelee pyyntöjä huomioon ottaen finanssialan
sääntelyn.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
Titaniumille kirjallisesti ja todentaa henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelyä. Titanium voi
pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta
sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä perusteella. Pyynnöt toteutetaan kuukauden
kuluessa niiden vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa enintään kahdella
kuukaudella, mikäli pyynnön monimutkaisuus ja tiedon määrä sitä edellyttävät ja siitä
ilmoitetaan rekisteröidylle.

 

Tietosuoja-asioihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä asiakas voi ottaa yhteyttä Titaniumin
tietosuojavastaavaan tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on
myös oikeus ottaa yhteyttä tai tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo,
ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojasääntelyn mukaisesti.

 

Lataa: Tietosuojaseloste asiakasrekisteri.pdf 

Rekisterinpitäjä

Titanium-konserniin kuuluvat yhtiöt (jäljempänä “Titanium”):

 • Titanium Rahastoyhtiö Oy (Y-tunnus 2288804-7)
 • Titanium Life Oy (Y-tunnus 2731247-7)
  Osoite: Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki
  Puhelin: (09) 8866 4080
  Sähköposti: info@titanium.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Suoramarkkinointirekisterin henkilötietoja käsitellään tuotteiden ja palvelujen
markkinoinnissa. Suoramarkkinointi perustuu Titaniumin oikeutettuun etuun, rekisteröidyn ja
Titaniumin väliseen asiakassuhteeseen tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröity voi kuitenkin aina vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnissa.

 

Rekisteröidyt

 

Suoramarkkinointirekisteri sisältää tietoja asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Pääsääntöisesti suoramarkkinointirekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään myynnin
yhteydessä. Titanium voi hankkia yhteystietoja myös julkisista ja yleisesti saatavilla olevista
lähteistä kuten internetistä sekä muista ulkoisista tietolähteistä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja voidaan luovuttaa Titanium-konsernin yhtiöille, yhteistyökumppaneille ja
viranomaisille niiden lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden perusteella. Muutoin tietoja
voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksesta tai pyynnöstä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Titanium ei siirrä suoramarkkinointirekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Titanium noudattaa rekisterin suojauksessa tietojen salassapitoa ja suojausta koskevaa
lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi Titanium toteuttaa
asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen
käsittelyn tietoturvan riittävän tason.

Henkilöstön pääsyä tietoihin rajoitetaan eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla. Tietoja
käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.
Sähköinen aineisto ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta verkosta
palomuuriratkaisuilla.

 

Säilytysaika

 

Titanium säilyttää suoramarkkinointirekisterin tietoja toistaiseksi ja korkeintaan siihen asti, jos
rekisteröity vastustaa käsittelyä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöillä, joiden henkilötietoja olemme keränneet, on
oikeus saada tietää rekisteröityjen tietojensa sisällöstä ja käsittelystä. Lisäksi he voivat pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista, siirtoa järjestelmästä toiseen, käsittelyn rajoittamista,
poistamista tai vastustaa käsittelyä siltä osin kuin tietojen käsittely perustuu suostumukseen,
eikä sille ole muuta perustetta tai tietoja käsitellään suoramarkkinoinnissa. Titanium käsittelee
pyyntöjä huomioon ottaen finanssialan sääntelyn.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
Titaniumille kirjallisesti ja todentaa henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelyä. Titanium voi
pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta
sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä perusteella. Pyynnöt toteutetaan kuukauden
kuluessa niiden vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa enintään kahdella
kuukaudella, mikäli pyynnön monimutkaisuus ja tiedon määrä sitä edellyttävät ja siitä
ilmoitetaan rekisteröidylle.

 

Tietosuoja-asioihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröity voi ottaa yhteyttä
Titaniumin tietosuojavastaavaan tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on myös oikeus ottaa yhteyttä tai tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli
rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojasääntelyn
mukaisesti.

 

Lataa: Tietosuojaseloste suoramarkkinointirekisteri.pdf

Rekisterinpitäjä

 

Titanium Oyj (jäljempänä “Titanium”)
Osoite: Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 8866 4080
Sähköposti: info@titanium.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Titanium käsittelee osakkeenomistajarekisterin henkilötietoja osakasluettelon ylläpitämiseksi
ja yhtiökokousten ilmoittautumisten ja osallistumisten hallinnoimiseksi. Henkilötietojen
käsittely perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen ylläpitää osakkeista ja niiden omistajista
luetteloa sekä kirjata yhtiökokoukseen ilmoittautuneet ja osallistuneet osakkeenomistajat.

 

Rekisteröidyt

 

Titanium Oyj:n osakkeenomistajat

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Osakkeenomistajarekisterin tiedot saadaan osakkeenomistajilta itseltään.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Osakkeenomistajarekisterin osakasluetteloa, yhtiökokousilmoittautumisia ja yhtiökokouksien
osallistujaluetteloita hallinnoi ja ylläpitää Euroclear Finland Oy. Osa osakasluettelon tiedoista
on osakeyhtiölain velvoittamana julkisia. Osakasluettelon julkisia tietoja luovutetaan Euroland
Ab:lle, joka välittää muun muassa Titaniumin internetsivuilla olevan omistajarekisterin.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tieto seitsemästäkymmenestä
suurimmasta osakkeenomistajasta on kuitenkin saatavilla Titaniumin internetsivuilla.

 

Säilytysaika

 

Euroclear Finland Oy säilyttää ylläpitämänsä osakasluettelon tietoja ja yhtiökokouksen
osallistujalistaa lain edellyttämällä tavalla pysyvästi sekä yhtiökokousilmoittautumisia
ilmoittautumisajan ja kokouksen päättymiseen saakka. Titanium säilyttää yhtiökokouksen
pöytäkirjaan merkityt tiedot ja sen liitteet, kuten osallistujaluettelon, soveltuvan lain
vaatimalla tavalla pysyvänä osana pöytäkirjaa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöillä, joiden henkilötietoja Titanium on kerännyt, on
oikeus saada tietää rekisteröityjen tietojensa sisällöstä ja käsittelystä. Lisäksi he voivat pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista, siirtoa järjestelmästä toiseen, käsittelyn rajoittamista,
poistamista tai vastustaa käsittelyä siltä osin kuin tietojen käsittely perustuu suostumukseen,
eikä sille ole muuta perustetta. Titanium käsittelee pyyntöjä huomioon ottaen finanssialan
sääntelyn.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
Titaniumille kirjallisesti ja todentaa henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelyä. Titanium voi
pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta
sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä perusteella. Pyynnöt toteutetaan kuukauden
kuluessa niiden vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa enintään kahdella
kuukaudella, mikäli pyynnön monimutkaisuus ja tiedon määrä sitä edellyttävät ja siitä
ilmoitetaan rekisteröidylle.

 

Tietosuoja-asioihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröity voi ottaa yhteyttä
Titaniumin tietosuojavastaavaan tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on myös oikeus ottaa yhteyttä tai tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli
rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojasääntelyn
mukaisesti.

 

Lataa: Tietosuojaseloste osakkeenomistajarekisterii.pdf

Rekisterinpitäjä

 

Titanium Rahastoyhtiö Oy (jäljempänä “Titanium”)
Y-tunnus: 2288804-7
Osoite: Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 8866 4080
Sähköposti: info@titanium.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Titanium käsittelee rekrytointirekisterin henkilötietoja työntekijöiden rekrytointia varten. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan Titaniumilla on oikeutettu etu rekrytointitietojen käsittelyyn. Titanium käsittelee työnhakijoiden henkilötietoja rekrytointiprosessissa esimerkiksi työhakemusten käsittelyssä, hakijoiden informoinnissa rekrytointiprosessin etenemisestä, haastattelujen järjestämisessä sekä hakijoiden ammatillisen tai henkilökohtaisen soveltuvuuden arvioimisessa.

 

Rekisteröidyt

 

Rekrytointirekisteri sisältää tietoja työnhakijoista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Pääsääntöisesti rekrytointitiedot saadaan työnhakijalta itseltään. Soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa voimme kerätä henkilötietoja myös muista lähteistä, kuten julkisista tietokannoista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekrytointirekisterin tietoja luovutetaan Titanium-konsernin yhtiöille ja yhteistyökumppaneille, joita sitoo samat samat salassapito- ja muut velvoitteet kuin rekisterinpitäjää.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Titanium ei siirrä rekrytointirekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Titanium noudattaa rekisterin suojauksessa tietojen salassapitoa ja suojausta koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi Titanium toteuttaa asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tietoturvan riittävän tason.

 

Henkilöstön pääsyä tietoihin rajoitetaan eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköinen aineisto ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta verkosta palomuuriratkaisuilla.

 

Säilytysaika

 

Titanium säilyttää työhakemuksia ja niiden liitteitä kaksi vuotta hakuajan päättymisestä. Valituksi tulleiden työnhakijoiden hakemukseen perustuvia henkilötietoja säilytetään työsuhteen ajan.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöillä, joiden henkilötietoja olemme keränneet, on oikeus saada tietää rekisteröityjen tietojensa sisällöstä ja käsittelystä. Lisäksi he voivat pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, siirtoa järjestelmästä toiseen, käsittelyn rajoittamista, poistamista tai vastustaa käsittelyä siltä osin kuin tietojen käsittely perustuu suostumukseen, eikä sille ole muuta perustetta. Titanium käsittelee pyyntöjä huomioon ottaen finanssialan sääntelyn.

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö Titaniumille kirjallisesti ja todentaa henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelyä. Titanium voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä perusteella. Pyynnöt toteutetaan kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa enintään kahdella kuukaudella, mikäli pyynnön monimutkaisuus ja tiedon määrä sitä edellyttävät ja siitä ilmoitetaan rekisteröidylle.

 

Tietosuoja-asioihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröity voi ottaa yhteyttä Titaniumin tietosuojavastaavaan tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on myös oikeus ottaa yhteyttä tai tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojasääntelyn mukaisesti.

 

Lataa: Tietosuojaseloste rekrytointirekisteri.pdf

Rekisterinpitäjä

 

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto (jäljempänä “Titanium”)
c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy
Osoite: Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki
Puhelin: (09) 8866 4080
Sähköposti: info@titanium.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Vuokralaisten henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen vuokrasopimussuhteeseen. Henkilötietoja käsitellään vuokrasopimussuhteen sekä kiinteistöhallinnon hoitamiseksi.

 

Rekisteröidyt

 

Rekisteröidyt ovat vuokralaisia Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunnon omistamissa asuntoosakeyhtiöissä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Pääsääntöisesti tiedot saadaan vuokralaiselta itseltään tai asuntojen vuokrausta hoitavalta Realia Management Oy:ltä, joka saa tiedot rekisteröidyn tekemästä vuokraasuntohakemuksesta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja voidaan luovuttaa Titanium-konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneille, joita koskee samanlainen salassapitovelvollisuus ja tietosuojasääntely kuin rekisterinpitäjää, sekä viranomaisille näiden lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden perusteella. Henkilötietoja voidaan luovuttaa perintätoimistolle saatavan perimiseksi. Henkilötietoja luovutetaan vuokra-asuntojen ylläpitoa hoitavalle Realia Management Oy:lle rekisterinpitäjän ja Realia Management Oy:n välisen palvelusopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa asunto-osakeyhtiölle asukkaiden palvelun, asuntojen hallinnoinnin sekä huollon ja ylläpidon edellyttämässä laajuudessa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos lainsäädäntö tai viranomaismääräykset niin velvoittavat.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Titanium noudattaa rekisterin suojauksessa tietojen salassapidosta ja suojauksesta olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi Titanium toteuttaa
asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tietoturvan riittävän tason. Henkilöstön pääsyä tietoihin rajoitetaan eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.
Sähköinen aineisto ylläpidetään tietoverkossa, joka on eristetty julkisesta verkosta palomuuriratkaisuilla.

 

Säilytysaika

 

Vuokrasuhteen hoitoon liittyvät tiedot säilytetään niin kauan kuin vuokrasuhteen hoitaminen sitä edellyttää. Pääsääntöisesti Titanium säilyttää vuokralaisrekisterin tietoja vuokrasuhteen
ajan ja vuoden vuokrasuhteen päättymisestä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöillä, joiden henkilötietoja olemme keränneet, on oikeus saada tietää rekisteröityjen tietojensa sisällöstä ja käsittelystä. Lisäksi he voivat pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista, siirtoa järjestelmästä toiseen, käsittelyn rajoittamista, poistamista tai vastustaa käsittelyä, siltä osin, kun tietojen käsittely perustuu suostumukseen,
eikä sille ole muuta perustetta. Titanium käsittelee pyyntöjä huomioon ottaen sitä velvoittavan sääntelyn. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
Titaniumille kirjallisesti ja todentaa henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelyä. Titanium voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta
sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä perusteella. Pyynnöt toteutetaan kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa enintään kahdella
kuukaudella, mikäli pyynnön monimutkaisuus ja tiedon määrä sitä edellyttävät ja siitä ilmoitetaan rekisteröidylle.

 

Tietosuoja-asioihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä asiakas voi ottaa yhteyttä Titaniumin tietosuojavastaavaan tietosuojaselosteen alussa ilmoitettuun osoitteeseen. Rekisteröidyllä on
myös oikeus ottaa yhteyttä tai tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojasääntelyn mukaisesti.

 

Lataa: Tietosuojaseloste Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunnon vuokralaisrekisteri.pdf